i486/community-testing/python-autoapi-2.0.1-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/accuraterip-checksum-1.5-1.1-i486.pkg.tar.xz
i486/community/clipper-6.4.2-1.2-i486.pkg.tar.xz
i486/community/geoip2-database-20191203-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/gutenpy-0.3.0-11.2-any.pkg.tar.xz
i486/community/ibus-googlepinyin-0.1.2-7.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/mutagen-1.42.0-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/nicotine+-1.4.1-4.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/plasma5-applets-redshift-control-1.0.18-2.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/pyneighborhood-0.5.4-4.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/python-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python-path.py-12.0.2-2.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-application-2.7.0-1.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-cmd2-0.8.9-1.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-formencode-1.3.0a1-4.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-gwebsockets-0.4-2.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-ipykernel-4.10.0-1.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-mutagen-1.43.0-3.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-networkx-2.2-2.2-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-pykka-2.0.2-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-pysqlite-2.8.3-2.6-i486.pkg.tar.xz
i486/community/python2-pyxmpp-1.1.2-7.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/python2-scipy-1.2.3-1.0-i486.pkg.tar.xz
i486/community/python2-telepathy-0.15.19-8.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/ruby-unf-beta-0.2.0.beta2-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/weboob-headless-1.5-3.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/wifi-radar-2.0.s10-2.2-any.pkg.tar.xz
i486/extra/boost1.69-1.69.0-4.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/boost1.69-libs-1.69.0-4.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/gnome-doc-utils-0.20.10+16+gc03cc09-2.0-any.pkg.tar.xz
i486/extra/nvidia-390xx-390.116-4.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/nvidia-390xx-dkms-390.116-4.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/nvidia-390xx-lts-1:390.116-3.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/nvidia-390xx-utils-390.132-2.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/opencl-nvidia-390xx-390.132-2.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/rarian-0.8.1-7.0-i486.pkg.tar.xz
i486/extra/wpa_actiond-1.4-3.3-i486.pkg.tar.xz
i686/community-staging/haskell-network-protocol-xmpp-0.4.9-16.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community-testing/haskell-easytest-0.2.1-14.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community-testing/haskell-megaparsec7-7.0.5-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community-testing/haskell-network-protocol-xmpp-0.4.9-15.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community-testing/hindent-5.3.1-59.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community-testing/python-autoapi-2.0.1-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community-testing/python2-gtkglext-1.1.0-8.7-i686.pkg.tar.xz
i686/community/brise-0.38.20180515-1.4-i686.pkg.tar.xz
i686/community/clipper-6.4.2-1.2-i686.pkg.tar.xz
i686/community/gemrb-0.8.5-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/geoip2-database-20191203-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/godep-2:80-3.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/gutenpy-0.3.0-11.2-any.pkg.tar.xz
i686/community/gx-0.14.1-4.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/gx-go-1.9.0-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/haskell-easytest-0.2.1-8.1-i686.pkg.tar.xz
i686/community/haskell-network-protocol-xmpp-0.4.8-138.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/hindent-5.3.1-36.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/ibus-googlepinyin-0.1.2-7.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/kodi-addon-game-libretro-reicast-0.1.0.11-9.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/link-3.0.2-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/nicotine+-1.4.1-4.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/plasma5-applets-redshift-control-1.0.18-2.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/pyneighborhood-0.5.4-4.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/python-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python-path.py-12.0.2-2.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-application-2.7.0-1.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-cmd2-0.8.9-1.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-formencode-1.3.0a1-4.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-gtkglext-1.1.0-8.6-i686.pkg.tar.xz
i686/community/python2-gwebsockets-0.4-2.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-ipykernel-4.10.0-1.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-matplotlib-2.2.4-2.4-i686.pkg.tar.xz
i686/community/python2-mutagen-1.43.0-3.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-networkx-2.2-2.2-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-pysqlite-2.8.3-2.6-i686.pkg.tar.xz
i686/community/python2-pyxmpp-1.1.2-7.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/python2-scipy-1.2.3-1.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/python2-telepathy-0.15.19-8.1-any.pkg.tar.xz
i686/community/ruby-unf-beta-0.2.0.beta2-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/ukui-indicators-1.1.8-1.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/weboob-headless-1.5-3.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/wifi-radar-2.0.s10-2.2-any.pkg.tar.xz
i686/extra/boost1.69-1.69.0-4.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/boost1.69-libs-1.69.0-4.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/gnome-doc-utils-0.20.10+16+gc03cc09-2.0-any.pkg.tar.xz
i686/extra/libxnvctrl-390xx-390.132-1.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/nvidia-390xx-390.132-32.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/nvidia-390xx-dkms-390.132-32.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/nvidia-390xx-lts-1:390.132-26.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/nvidia-390xx-settings-390.132-1.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/nvidia-390xx-utils-390.132-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/opencl-nvidia-390xx-390.132-2.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/pygtk-2.24.0-8.5-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/rarian-0.8.1-7.0-i686.pkg.tar.xz
i686/extra/wpa_actiond-1.4-3.3-i686.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/haskell-easytest-0.2.1-14.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/haskell-megaparsec7-7.0.5-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/haskell-network-protocol-xmpp-0.4.9-16.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/hindent-5.3.1-59.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/python-autoapi-2.0.1-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/python2-gtkglext-1.1.0-8.7-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/brise-0.38.20180515-1.4-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/clipper-6.4.2-1.2-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/gemrb-0.8.5-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/geoip2-database-20191203-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/godep-2:80-3.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/gutenpy-0.3.0-11.2-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/gx-0.14.1-4.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/gx-go-1.9.0-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/haskell-easytest-0.2.1-8.1-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/haskell-network-protocol-xmpp-0.4.8-138.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/hindent-5.3.1-36.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/ibus-googlepinyin-0.1.2-7.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/kodi-addon-game-libretro-reicast-0.1.0.11-9.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/link-3.0.2-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/nicotine+-1.4.1-4.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/plasma5-applets-redshift-control-1.0.18-2.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/pyneighborhood-0.5.4-4.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python-path.py-12.0.2-2.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-application-2.7.0-1.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-cmd2-0.8.9-1.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-formencode-1.3.0a1-4.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-gtkglext-1.1.0-8.6-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-gwebsockets-0.4-2.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-ipykernel-4.10.0-1.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-matplotlib-2.2.4-2.4-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-mutagen-1.43.0-3.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-networkx-2.2-2.2-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-oslosphinx-4.18.0-4.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-pysqlite-2.8.3-2.6-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-pyxmpp-1.1.2-7.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-ruamel.yaml-0.16.5-1.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-scipy-1.2.3-1.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/python2-telepathy-0.15.19-8.1-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/ruby-unf-beta-0.2.0.beta2-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/ukui-indicators-1.1.8-1.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/weboob-headless-1.5-3.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/wifi-radar-2.0.s10-2.2-any.pkg.tar.xz
pentium4/extra/boost1.69-1.69.0-4.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/boost1.69-libs-1.69.0-4.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/gnome-doc-utils-0.20.10+16+gc03cc09-2.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/extra/libxnvctrl-390xx-390.132-1.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/nvidia-390xx-390.132-32.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/nvidia-390xx-dkms-390.132-32.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/nvidia-390xx-lts-1:390.132-26.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/nvidia-390xx-settings-390.132-1.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/nvidia-390xx-utils-390.132-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/opencl-nvidia-390xx-390.132-2.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/pygtk-2.24.0-8.5-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/rarian-0.8.1-7.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/extra/wpa_actiond-1.4-3.3-pentium4.pkg.tar.xz
i486/community-testing/asar-2.1.0-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community-testing/buildbot-worker-2.6.0-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/arm-none-eabi-newlib-3.1.0-2.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/asar-2.0.3-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/avr-gcc-9.2.0-1.0-i486.pkg.tar.xz
i486/community/buildbot-worker-2.5.1-1.1-any.pkg.tar.xz
i486/community/dbeaver-plugin-bouncycastle-1.61.0.v20190602.1335-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/dbeaver-plugin-office-1.1.53.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/dbeaver-plugin-sshj-1.0.36.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/dbeaver-plugin-sshj-lib-0.27.2-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/dbeaver-plugin-svg-format-1.0.51.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/diffoscope-107-1.0-i486.pkg.tar.xz
i486/community/libmfx-1.25-3.3-i486.pkg.tar.xz
i486/community/min-1.7.1-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/react-native-debugger-0.9.13-1.0-any.pkg.tar.xz
i486/community/unpaper-6.1-6.1-i486.pkg.tar.xz
i486/core/efibootmgr-16-1.1-i486.pkg.tar.xz
i686/community-testing/libmfx-1.25-3.7-i686.pkg.tar.xz
i686/community/arm-none-eabi-newlib-3.1.0-2.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/asar-2.1.0-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/buildbot-worker-2.6.0-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/dbeaver-plugin-bouncycastle-1.61.0.v20190602.1335-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/dbeaver-plugin-office-1.1.53.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/dbeaver-plugin-sshj-1.0.36.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/dbeaver-plugin-sshj-lib-0.27.2-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/dbeaver-plugin-svg-format-1.0.51.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/intel-graphics-compiler-1:1.0.3529-1.0-i686.pkg.tar.xz
i686/community/libmfx-1.25-3.6-i686.pkg.tar.xz
i686/community/min-1.7.1-1.0-any.pkg.tar.xz
i686/community/react-native-debugger-0.9.13-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community-testing/libmfx-1.25-3.7-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/arm-none-eabi-newlib-3.1.0-2.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/asar-2.1.0-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/buildbot-worker-2.6.0-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/dbeaver-plugin-bouncycastle-1.61.0.v20190602.1335-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/dbeaver-plugin-office-1.1.53.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/dbeaver-plugin-sshj-1.0.36.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/dbeaver-plugin-sshj-lib-0.27.2-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/dbeaver-plugin-svg-format-1.0.51.201908191349-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/intel-graphics-compiler-1:1.0.3529-1.0-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/libmfx-1.25-3.6-pentium4.pkg.tar.xz
pentium4/community/min-1.7.1-1.0-any.pkg.tar.xz
pentium4/community/react-native-debugger-0.9.13-1.0-any.pkg.tar.xz